ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ร่วมทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าเมือง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)