มี.ค. 10

การจับฉลากเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มี.ค. 10

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้จับฉลากได้และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ==: ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้และเงื่อนไขพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(*** รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษได้จัดเข้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ***)

ก.พ. 28

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,EEP ประจำปีการศึกษา 2561

1.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภททั่วไป
2.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภทนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ
3.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภทโควตา
4.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EEP)
5.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ป.1 (EEP)