มี.ค. 10

การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มี.ค. 09

ประกาศรายชื่อผู้จับฉลากได้เข้าเรียนและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1                 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 3

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 4

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 5

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 6

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 7

รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 

มี.ค. 08

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562