พ.ย. 02

สรุปยอดเงินอนุโมทนาทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ธาราม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ยอดเงินอนุโมทนาทอดกฐินตามระดับชั้น

  1. ระดับปฐมวัย                            จำนวนเงิน  77,600   บาท
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1       จำนวนเงิน  80,000   บาท
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2       จำนวนเงิน  60,789   บาท
  4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3       จำนวนเงิน  57,300   บาท
  5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4       จำนวนเงิน  62,699   บาท
  6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5       จำนวนเงิน  44,000   บาท
  7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6       จำนวนเงิน  59,985   บาท

ยอดรวมทั้งสิ้น  442,373  บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท)

ต.ค. 03

“กตเวทิตาจิต สานสายใย อนุบาล”

ก.ย. 28

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับครูชาวต่างชาติ

รายละเอียด  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว