ต.ค. 20

เขตใช้สถานที่อบรมครูฯ

ดูภาพทั้งหมด

ต.ค. 20

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ต.ค. 20

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

Older posts «