ส.ค. 03

ชื่นชมคนเก่ง คณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

1.เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คว้าเหรียญทอง คณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 IMC–International
Mathematics Contest ที่ประเทศสิงคโปร์

2.เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คว้าเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 IMC–International
Mathematics Contest ที่ประเทศสิงคโปร์