ธ.ค. 13

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) โรงเรียนมาตรฐานสากล