ก.ค. 09

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง – ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme)