ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ร่วมทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าเมือง