ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,EEP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ SMP

หมายเหตุ โครงการ SMP ทุกระดับชั้นให้นำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาในวันสมัครด้วย