ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงรินลดา พัฒนปรีชากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 โครงการ English Programme ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564