โรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564