การร่วมประชุม นำเสนอบูธการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรตที่ 21 และเข้ารับโล่ในฐานะเป็นโรงเรียนขับเคลื่อน นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่น