ทิศทางการพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

  • ความรู้คู่ความดี

คำขวัญของโรงเรียน

  • ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม

วิสัยทัศน์

  • โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่สากล บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
  • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้เป็นผู้เรียนยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศทุกด้านสู่สากล มีคุณธรรม นำความรู้ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตแบบวิถีไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม และสร้างระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
  • สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ประสานเครือข่ายสนับสนุนจากองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์เครือข่ายความรู้ให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป

เป้าประสงค์

  • พัฒนาสถานศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เสริมสร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย สู่มาตรฐานสากล