คณะกรรมการสถานศึกษา

นายเกษม คำนวณจิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายภาณุวัฒน์ จันทบุรี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวชูลี ช่วยเอื้อ กรรมการผู้แทนครู
นายวิรุจ ถิ่นนคร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ดาบตำรวจสุนันท์ ชูโลก กรรมการผู้แทนชุมชน
นายเคารพ อิสสระไพบูลย์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอุดมศักดิ์ รัตนะ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสมพงศ์ ช่วยเกิด กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสาคร บุญมี กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชติวัฒน์ จุทอง กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายลี่ ภู่ขวัญทอง กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำรวล จันทร์แก้ว กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภคพล พฤฒปภพ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายอุทัย สรรพกิจผล กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสินเทา บุญขวัญ กรรมการและเลขานุการ