คณะกรรมการสถานศึกษา

นายประไพ รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอมรรัตน์ ดำรงเกียรติกุล กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางอาพร รัฐจักร กรรมการผู้แทนครู
นายต่อศักดิ์ เอื้อวงศ์ประยูร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายประยูร เงินพรหม กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายประโมทย์ บุญมูสิก กรรมการผู้แทนผูู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้บริหารสถานศึกษา
นายสมนึก จันทร์แก้ว กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
นายไพโรจน์ พนังนิตินันท์ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
นายเสนอ ผันแปรจิต กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจประกอบการ
นายสวิท กิณาชาติ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้บริหารการศึกษา
นายภคพล พฤฒปภพ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายอุทัย สรรพกิจผล กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสินเทา บุญขวัญ กรรมการและเลขานุการ