ทำเนียบผู้บริหาร

นางนวลละออ ลีละพันธ์ พ.ศ.2486-พ.ศ.2489
นางอรุณรัตน์ คีรินทร์นนท์ พ.ศ.2489-พ.ศ.2526
นางนิศานาถ เศวตสุด พ.ศ.2526-พ.ศ.2535
นางสาวกระสินธุ์ การุญ พ.ศ.2536-พ.ศ.2541
นายสมปอง เพชรช่วย พ.ศ.2541-พ.ศ.2546
นายณรงค์ จงบุรี พ.ศ.2546-พ.ศ.2551
นายศรศักดิ์ หนูรัตน์ พ.ศ.2551-พ.ศ.2557
นายสินเทา บุญขวัญ พ.ศ.2557-พ.ศ.2561
นายสุธน เกิดมณี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563
นายวันชัย วงศ์ศิลป์ พ.ศ.2563-ปัจจุบัน