ประวัติโรงเรียน

 • พ.ศ. 2486 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”แต่ไม่มีสถานที่และอาคารจึงอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียลซึ่งเป็นที่พักของมิชชันนารีขณะนั้นว่างเปล่าและอยู่ในความอารักขาของทางราชการโดยใช้สถานที่นี้จัดเป็นที่เล่าเรียนซึ่งมีครู 2 คน นักเรียน 8 คน และคนงาน 2 คน
 • พ.ศ. 2487 ทางราชการทหารได้ใช้บ้านหมอแมคดาเนียลหลังนั้นเป็นการชั่วคราวจำเป็นต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2488 ย้ายกลับไปเรียนที่บ้านหมอแมคดาเนียลอีกครั้ง
 • พ.ศ. 2489 ทางราชการมีความจำเป็นต้องคืนบ้านหมอแมคดาเนียลให้แก่มิชชันนารีจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอีกครั้ง
 • พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอนุบาล แต่งบประมาณไม่เพียงพอ พลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้บริจาคเงินสบทบทุนเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลพร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ ท่านกลาง ณ นคร ผู้เป็นอาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ได้ทำการก่อสร้างจนเสร็จในที่ดินวัดร้าง (วัดประตูขาว) และได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ณ นคร อุทิศ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค
  เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2
 • พ.ศ. 2502 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2521 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2523 โอนสังกัดไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

ฟ้า – ขาว สีประจำโรงเรียน

 • สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่น ร่าเริงแจ่มใสของวัยเด็ก
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจดเหนือสิ่งอิ่นใด

ตราประจำโรงเรียน

 • ดอกบัวสีชมพู และอักษร อ สีฟ้า ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 • ดอกบัว หมายถึง ดอกบัวเริ่มบาน พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ที่ครูผู้สอน พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาให้มีความรู้คู่ความดี