มี.ค. 11

ประกาศตารางสอบ และปฏิทินปิด-เปิดเรียน

ปฏิทินการปิด - เปิดเรียน ตาราสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ก.พ. 24

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียน โครงการ EP, EEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1.ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ฯ

2.ผลการสอบนักเรียน EP ลำดับที่ 1-30 และสำรอง EP

3.ผลการสอบนักเรียน EEP ลำดับที่ 1-30

4.ผลการสอบประเภทโควต้า EP

5.สรุปคะแนนรวมทุกวิชา ประเภทโควต้า EP

6.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ EEP

 

ก.พ. 03

ชื่นชม “คนเก่ง” การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คะแนนรวมทุกวิชา  ได้แก่
ด.ญ.ชนุตตา ศิริพานิช    สอบได้ลำดับที่ 2
ด.ญ.ภารดี อรุณเรือง      สอบได้ลำดับที่ 5
ด.ญ.ปาณิศา สังข์แก้ว    สอบได้ลำดับที่ 7

คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่
ด.ญ.วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์

 

2

3

4