มี.ค. 10

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้จับฉลากได้และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ==: ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้และเงื่อนไขพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(*** รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษได้จัดเข้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ***)

ก.พ. 28

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,EEP ประจำปีการศึกษา 2561

1.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภททั่วไป
2.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภทนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ
3.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EP) ประเภทโควตา
4.ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (EEP)
5.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ป.1 (EEP)

ก.พ. 21

ชื่นชมคนเก่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รายการที่ 1 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายปชาณศักดิ์ ขอดผักแว่น
2. เด็กหญิงภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายสกรรจ์ สายสาระ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางจุฑามาศ ประชุม
2. นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์

รายการที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสุพัตรา วิชานนะณานนท์

รายการที่ 3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4
1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญชัยไพศาล
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางอัชญา เคารพาพงศ์

รายการที่ 4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6
1.เด็กหญิงพิชชิตา ชวาลา
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางกอบกุล สงสุวรรณ