ก.พ. 03

ชื่นชม “คนเก่ง” การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คะแนนรวมทุกวิชา  ได้แก่
ด.ญ.ชนุตตา ศิริพานิช    สอบได้ลำดับที่ 2
ด.ญ.ภารดี อรุณเรือง      สอบได้ลำดับที่ 5
ด.ญ.ปาณิศา สังข์แก้ว    สอบได้ลำดับที่ 7

คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่
ด.ญ.วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์

 

2

3

4

 

ม.ค. 31

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

ม.ค. 27

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Programme (EP)และ โครงการ English Enhancement Programme (EEP) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการรับนักเรียน ป.1 โครงการ EP,EEP ปีการศึกษา 2560