ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งลงนามโดย ท่าน ผอ.ภักดี เหมทานนท์ มีท่านรองคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการและคณครูร่วมเป็นสักขีพยาน กับ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ลงนามโดยท่าน ผอ.วันชัย วงศ์ศิลป์ และท่านรองสุภาวดี เพ่งพินิจ ท่านรองนำศักดิ์ หนูคง พร้อมคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไป

Read more

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.กัลยาณีศรีธรรมราช กับ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิทย์-คณิต (SMP)

Read more

โรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564

Read more