เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Anuban Nakhon Start Coding”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

นักเรียน SMTP เรียนรู้ Micro:bit