มิ.ย. 14

“วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

มี.ค. 27

ชื่นชมนักเรียนคนเก่ง “ผลสอบ O-NET” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเต็ม 100 คะแนน


ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน
1. ด.ญ วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์
2. ด.ช พชรวิชญ์ ว่องไวรัตนกุล
3. ด.ญ เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน์
4. ด.ญ ญาณิศา ชนะคุ้ม
5. ด.ญ กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ์
6. ด.ช พรภูมิ แก้วช่วย

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 ราย
1. ด.ญ นันทนุช ชุมแก้ว
2. ด.ญ ปุญญิศา สุทธศิริ
3. ด.ช สุกมล บางโชคดี
4. ด.ญ ทองณภค ดุลเภรี
5. ด.ญ ธัญวีร์ หิรัญกุล
6. ด.ญ ภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ
7. ด.ญ พิทนภา โอพริก
8. ด.ญ ปวิศรา ฤกษ์ดิกุล
9. ด.ช กฤษฎิ์ ปัญจเวสารัช
10. ด.ญ ชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์
11. ด.ญ ณัฏฐชยา หนูภูธร
12. ด.ช ปฤณ ภูวรกิจ
13. ด.ช นันทภัค กว้านเมธากุล
14. ด.ช พชรวิชญ์ ว่องไวรัตนกุล
15. ด.ช ธัณเทพ ด้วงชู
16. ด.ช ณัฐภัทร ไชยพานิช
17. ด.ญ ภัควลัญชญ์ ศรีสมาน
18. ด.ญ เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน์
19. ด.ญ ญาณิศา ชนะคุ้ม
20. ด.ญ สุพนิดา ไกรนรา
21. ด.ญ กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ์
22. ด.ญ ปทิตตา ฐานิสสร
23. ด.ช สกรรจ์ สายสาระ
24. ด.ช พรภูมิ แก้วช่วย
25. ด.ญ ปิยาพัชร นาคัน
26. ด.ช พิชชานันท์ ถาวรสุข
27. ด.ญ.พิชญธิดารักดี

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ราย
1. ด.ญ วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์
2. ด.ช พชรวิชญ์ ว่องไวรัตนกุล
3. ด.ญ เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน์
4. ด.ญ ญาณิศา ชนะคุ้ม
5. ด.ญ กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ์
6. ด.ช พรภูมิ แก้วช่วย
7. ด.ญ ปนัสยา บุญสนอง
8. ด.ญ พัทธนันท์ เส้งส่ง
9. ด.ญ ปุญญิศา พลเกษตร
10. ด.ช ศิริณัฏฐ์ ลิ่มวงศ์
11. ด.ญ ณปภัช เลิศนาคร
12. ด.ญ เพชราภรณ์ สุทิน

มี.ค. 10

การจับฉลากเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561