ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                      โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”  ได้รับอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการ  ให้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486  แต่ไม่มีสถานที่และอาคารจึงอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียล  ซึ่งเป็นที่พักของมิชชันนารี  ขณะนั้นว่างเปล่าและอยู่ในความอารักขาของทางราชการ  โดยใช้สถานที่นี้จัดเป็นที่เล่าเรียนซึ่งมีครู 2 คน นักเรียน 8 คน และคนงาน 2 คน
                       พ.ศ. 2487  ทางราชการได้ใช้บ้านหมอแมคดาเนียลหลังนั้นเป็นการชั่วคราว 
จึงจำเป็นต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
                       พ.ศ. 2489  ย้ายกลับไปเรียนที่บ้านหมอแมคดาเนียลอีกครั้ง
                       พ.ศ. 2489  ทางราชการมีความจำเป็นต้องคืนบ้านหมอแมคดาเนียลให้แก่มิชชันนารี
จึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอีกครั้ง
                       พ.ศ. 2493  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอนุบาล  แต่งบประมาณไม่เพียงพอ  พลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต  (แย้ม ณ นคร)  ได้บริจาคเงินสบทบทุนเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศล  พร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกลาง  ณ  นคร  ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว  ได้ทำการก่อสร้างจนเสร็จบนที่ดินวัดร้าง  (วัดประตูขาว)  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค  เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
                       พ.ศ. 2502  เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (ประถมศึกษาตอนต้น)  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
                       พ.ศ. 2521  เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (ประถมศึกษาตอนปลาย)  สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
                       พ.ศ. 2523  โอนสังกัดไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  จนถึงปัจจุบัน
                       พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                       พ.ศ.2546 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                       พ.ศ.2558 เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhamecment Programme : EEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                       พ.ศ.2562 เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( Science Mathematics Programme : SMP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                       พ.ศ.2563 เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ( Science Mathematics Programme : SMP) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3
                      พ.ศ.2564 เปิดสอนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่  1