พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย ภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ  มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
เป้าประสงค์
1. นักเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัยในตนเองสูง เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทยภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สถานศึกษามีหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ