ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลลออ ลีละพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483-2489
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณรัตน์ คีรินทร์นนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2526
ชื่อ-นามสกุล : นางนิศานาถ เศวตสุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกระสินธุ์ การุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง เพชรช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ จงบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546- 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ หนูรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 – 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสินเทา บุญขวัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 –2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน เกิดมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562– 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย วงศ์ศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563– 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565– ปัจจุบัน