:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เช็คเมล์โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
คณะครู และบุคลากร
ครูปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
แนะนำเว็บไซต์
ปฐมวัยอนุบาลนครฯ
ENGLISH PROGRAM
ห้องสมุดอนุบาลนครฯ
สื่ออนุบาลนครฯ
สื่อสพฐ.
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนบ้านทวดทอง
บทความแนะนำ
แผ่นพับวันต่อต้านยาเสพติด
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
พระบรมราโชวาทการศึกษา
ออกกำลังกระตุ้นให้จำดี
อาหารอร่อยเหมาะกับวัย
"ดื้อยา" ภัยเงียบ
"คำพูด" ทำร้ายลูก
เพิ่มเติม..
อนุบาล ๑๔ จ.ภาคใต้
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
อนุบาลกระบี่
อนุบาลชุมพร
อนุบาลตรัง
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลพังงา
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลภูเก็ต
อนุบาลยะลา
อนุบาลระนอง
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
วารสารวิชาการ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
วารสารวิชาการทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาภรณ์ สันติวรกุล
ธิษมาศ แอบพล
สุนันท์ แอบพล
วรัญญู สกุณา
จินตนา ดวงทอง
สุคนธ์ บุญศิริ
จุฑามาศ ประชุม
สุประภา คงกำไร
กฤษณ์ ธารพระจันทร์
สินี ถนนทอง
สุวัจน์ แก้วเพ็ง
จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
 สุวัจน์ แก้วเพ็ง

รายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้ยางในรถจักรยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


บทคัดย่อ
 

     การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1 )พัฒนาชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ณ นครอุทิศ”  จำนวน  53  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน 4 ชุด และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPET) จำนวน 3 รายการ  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย  One-Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
     ผลการวิจัยพบว่า  1)  ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ความสัมพันธ์ระหว่าง E1/E2  เท่ากับ  81.25/84.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  2) หลังจากการใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นักเรียนมีความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

คำสำคัญ
  การพัฒนาชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ยางในรถจักรยาน, สมรรถภาพทางกาย, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

คำนำ

 

    การพัฒนาประชากรของชาติ ต้องเริ่มจากการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ ต้องพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดำรงชีวิต และที่สำคัญคือ ต้องมีสุขภาพดี ซึ่งสุขภาพที่ดีนั้น นอกจากจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ การฝึกจิตใจให้แจ่มใส ร่าเริง การไม่ตึงเครียดแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ และหากประเทศใดมีความสามารถในการปลูกฝัง และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของประชากรให้เป็นไปในทางบวกดังกล่าวได้เชื่อว่าอนาคตของประเทศนั้น  คงจะสามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดียิ่ง
สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการปลูกฝัง  และเพิ่มพูนให้มีขึ้นในตัวเด็กและเยาวชน  เพราะว่าสมรรถภาพทางกายเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญประการหนึ่งของลักษณะการดำรงชีวิตที่เรียกว่า “การอยู่ดีมีสุข” (Wellness) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานสำหรับมนุษย์ ทุกคน  สมรรถภาพทางกายจะสร้างเสริมได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายอย่างถูกต้อง  เหมาะสม ปลอดภัย  และเพียงพอ  ในทางกลับกันสมรรถภาพทางกายจะเสื่อมไป   เมื่อร่างกายขาดการออกกำลังกาย  ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่อัญเชิญไปอ่านในการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันพุธที่  17  ธันวาคม  2523  ว่า “... ร่างกายของคนเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งานมิใช่ให้อยู่เฉย ๆ  ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ  ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรง  คล่องแคล่ว  และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย  หรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้  แต่จะค่อย ๆ เสื่อมไปเป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร...”(วิบูลย์  ชลานันต์. 2540: 1)
    ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามาเป็นเวลา  28  ปี พบว่าสภาพเป็นจริงของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาทางสมรรถภาพทางกายที่จริงจังและต่อเนื่อง  รวมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549 พบปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมายดังนี้

แผนภูมิที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2549

จากแผนภูมิ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องสมรรถภาพทางกายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เฉลี่ย ร้อยละ 70.35 ต่ำกว่าเป้าหมายโรงเรียนเท่ากับ 9.65
     เมื่อศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินมากที่สุดถึงร้อยละ72 จึงเห็นว่าเรื่องสมรรถภาพทางกายเป็นปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดที่ต้องแก้อย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้สมบูรณ์ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

ผู้วิจัยได้ใช้การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 216) การดำเนินการมีขั้นตอน ดังนี้
1)  ขั้นเตรียม ผู้วิจัยได้เตรียมนักเรียนก่อนเก็บข้อมูล โดยชี้แจงให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน คือจัดแบบคละความสามารถของนักเรียน ได้แก่นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 6 คน จำนวน 8 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คนจำนวน 1 กลุ่ม โดยเวลาเรียนแต่ละครั้งให้สลับกลุ่มกันไปอย่าให้ซ้ำกลุ่มเดิม
2)  ขั้นดำเนินการทดลองการทดลองใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนฝึก (Pretest) และชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง นำผลมาเปรียบเทียบหาค่า (t-test) 2) ทำการฝึกสมรรถภาพทางกายโดยใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นแก่กลุ่มทดลองเป็นเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 3) มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกสมรรถภาพทางกายตามกิจกรรมในชุดฝึกนอกเวลาเรียน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน วันละ 30-40 นาที โดยนักเรียนต้องทำแบบบันทึกการฝึกส่งครูสัปดาห์ละครั้ง 4) ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กลุ่มทดลองหลังการฝึก (Posttest) โดยวิธีการเดียวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนฝึก บันทึกผลไว้เป็นคะแนนหลังฝึกต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ของน้ำหนัก ส่วนสูง ยืนกระโดดไกล   ลุก - นั่ง  30  วินาที  งอตัวข้างหน้า ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้ยางในรถจักรยาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80
3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนใช้ชุดฝึกและหลังการใช้ชุดฝึก โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples

สรุปผล

 

1)  ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ความสัมพันธ์ระหว่าง E1/E2 เท่ากับ 81.25/84.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
2) หลังจากการใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยใช้ยางในรถจักรยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 นักเรียนมีความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล

 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.25/84.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้มาจากสาเหตุ ดังนี้
     1) ชุดฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สร้างขึ้น ผ่านกระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม คำนึงถึงเนื้อหา การวิเคราะห์จุดประสงค์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอยู่ในช่วงคะแนน 4.33-5.00 จากคะแนนประเมิน 5 ระดับ นำไปทดลองใช้ทำให้ชุดฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ เกศินี  มีคุณ (2547 : 31-34) ที่กล่าวว่าการสร้างชุดฝึกทักษะที่ดีเริ่มตั้งแต่การเลือกและเรียบเรียงเนื้อหา  การศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เนื้อหา การทำแผนการสอน กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดชุดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
     2) ผู้เรียนที่เรียนจากชุดฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้คะแนนสอบความสามารถของสมรรถภาพทางกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน จากการที่ผู้เรียนได้รับการฝึกพัฒนาสมรรถภาพอย่างเป็นระบบฝึกซ้ำ ๆ
และต่อเนื่องทำให้เกิดพัฒนาทางสมรรถภาพทางกาย สอดคล้องกับ ธอร์นไดค์ (Thorndike) (อ้างใน สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย์, 2538 : 65-82)  ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้มีการฝึกฝนหรือทำซ้ำในสิ่งนั้นบ่อย ๆ  ยางในของรถจักรยาน เป็นสื่อใกล้ตัวที่นักเรียนสนใจและกำหนดสถานการณ์ในรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งการฝึกในเวลา การฝึกนอกเวลา ซึ่งเป็นการนำเสนอสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุก  มีความเป็นรูปธรรมเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   สอดคล้องกับ ชูจิตต์  พันธ์ผล (2551 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่าชุดฝึกทักษะสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมกระโดดเชือก พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมกระโดดเชือกมีสมรรถภาพทางกายหลังฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนฝึก และกระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำกิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 14-17) กล่าวไว้ว่า กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความสนุกสนาน ร่วมกันสร้างความรู้ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง              

ข้อเสนอแนะ
 

1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ควรนำชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน  ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้แพร่หลายเพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียนต่อไป
2) ผู้บริหาร   ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อการเรียน ตลอดจนเครื่องมือวัดผลประเมินผล ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นเรียน
อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
3) ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  และผู้เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดฝึกในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างชุดฝึกเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
4) การทำกิจกรรมจากชุดฝึก ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสนำไปฝึกทำนอกเวลาเรียน  เมื่อเกิดความพร้อม หรือควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทำร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในครอบครัวอีกด้านหนึ่ง
5) ควรมีการพัฒนาชุดฝึก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย
6) ควรมีการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ยางในรถจักรยาน กับวิธีสอนแบบอื่นๆ 

อ้างอิง

 

เกศินี  มีคุณ. การสร้างแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. สาระนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547.
ชูจิตต์  พันธ์ผล. รายงานการศึกษาชุดฝึกทักษะสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมกระโดดเชือก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ปราจีนบุรี: มปท, 2551.
พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 1.  กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์  จำกัด, 2544.
ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 5)  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538.
วิบูลย์  ชลานันต์.  การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2540.
สายใจ สุวรรณ์. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย  จังหวัด  เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

Download abstract.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-01-10 (2039 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
::: Anuban Nakhonsrithammarat Na Nakhon Utit School :::
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064 โทรสาร : 075-340-172
e-mail:webmaster@anuban.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
themes by websurin