:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เช็คเมล์โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
คณะครู และบุคลากร
ครูปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
แนะนำเว็บไซต์
ปฐมวัยอนุบาลนครฯ
ENGLISH PROGRAM
ห้องสมุดอนุบาลนครฯ
สื่ออนุบาลนครฯ
สื่อสพฐ.
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนบ้านทวดทอง
บทความแนะนำ
แผ่นพับวันต่อต้านยาเสพติด
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
พระบรมราโชวาทการศึกษา
ออกกำลังกระตุ้นให้จำดี
อาหารอร่อยเหมาะกับวัย
"ดื้อยา" ภัยเงียบ
"คำพูด" ทำร้ายลูก
เพิ่มเติม..
อนุบาล ๑๔ จ.ภาคใต้
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
อนุบาลกระบี่
อนุบาลชุมพร
อนุบาลตรัง
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลพังงา
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลภูเก็ต
อนุบาลยะลา
อนุบาลระนอง
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
วารสารวิชาการ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
วารสารวิชาการทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาภรณ์ สันติวรกุล
ธิษมาศ แอบพล
สุนันท์ แอบพล
วรัญญู สกุณา
จินตนา ดวงทอง
สุคนธ์ บุญศิริ
จุฑามาศ ประชุม
สุประภา คงกำไร
กฤษณ์ ธารพระจันทร์
สินี ถนนทอง
สุวัจน์ แก้วเพ็ง
จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
 กฤษณ์ ธารพระจันทร์


Title รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
Creator Name:นายกฤษณ์ ธารพระจันทร์
Description Abstract:การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสุขศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสุขศึกษา

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2553จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มี 4 ชนิดได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เพื่อนดีวิถีพอเพียง เล่มที่ 2 สมาชิกดีวิถีพอเพียง เล่มที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น เล่มที่ 4 คนดีที่ทุ่งแสงตะวัน เล่มที่ 5 โรงเรียนชีวิต และเล่มที่ 6 ชีวิตปลอดภัยกับนายไข่นุ้ย (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือการใช้) จำนวน 12 แผน เวลา 20 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ดำเนินการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เก็บรวมรวมคะแนนระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียบจบทั้ง 6 เรื่อง ก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน และได้สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.73/85.77 เมื่อพิจารณาแต่ละเรื่องพบว่า เล่มที่ 1 เพื่อนดีวิถีพอเพียง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.00/88.00 เล่มที่ 2 สมาชิกดีวิถีพอเพียง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.60/85.80 เล่มที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.40/86.00 เล่มที่ 4 คนดีที่ทุ่งแสงตะวัน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.80/83.40 เล่มที่ 5 โรงเรียนชีวิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.00/86.00 เล่มที่ 6 ชีวิตปลอดภัยกับนายไข่นุ้ย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.60/85.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสุขศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดชีวิตและครอบครัวล้อมรั้วเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสุขศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 4.53 เมื่อพิจารณาแต่ละเรื่องพบว่า นักเรียนมีความถึงพอใจเรื่องชีวิตปลอดภัยกับนายไข่นุ้ย มากที่สุด 4.69 ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เรื่องเพื่อนดีวิถีพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.65 ระดับมากที่สุด รองลงมา เรื่องโรงเรียนชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ระดับมาก รองลงมา เรื่องครอบครัวอบอุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.45 ระดับมาก รองลงมา เพื่อนที่ดีวิถีพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ระดับมาก และเรื่องคนดี ที่ทุ่งแสงตะวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ระดับมาก ตามลำดับ

Date Created: 2553
Language tha
Download abstract.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-03-14 (1613 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
::: Anuban Nakhonsrithammarat Na Nakhon Utit School :::
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064 โทรสาร : 075-340-172
e-mail:webmaster@anuban.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
themes by websurin