:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เช็คเมล์โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
คณะครู และบุคลากร
ครูปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
แนะนำเว็บไซต์
ปฐมวัยอนุบาลนครฯ
ENGLISH PROGRAM
ห้องสมุดอนุบาลนครฯ
สื่ออนุบาลนครฯ
สื่อสพฐ.
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนบ้านทวดทอง
บทความแนะนำ
แผ่นพับวันต่อต้านยาเสพติด
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
พระบรมราโชวาทการศึกษา
ออกกำลังกระตุ้นให้จำดี
อาหารอร่อยเหมาะกับวัย
"ดื้อยา" ภัยเงียบ
"คำพูด" ทำร้ายลูก
เพิ่มเติม..
อนุบาล ๑๔ จ.ภาคใต้
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
อนุบาลกระบี่
อนุบาลชุมพร
อนุบาลตรัง
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลพังงา
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลภูเก็ต
อนุบาลยะลา
อนุบาลระนอง
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
วารสารวิชาการ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
วารสารวิชาการทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาภรณ์ สันติวรกุล
ธิษมาศ แอบพล
สุนันท์ แอบพล
วรัญญู สกุณา
จินตนา ดวงทอง
สุคนธ์ บุญศิริ
จุฑามาศ ประชุม
สุประภา คงกำไร
กฤษณ์ ธารพระจันทร์
สินี ถนนทอง
สุวัจน์ แก้วเพ็ง
จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
 จินตนา ดวงทอง

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7   โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ณ นครอุทิศ” ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7   ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ หลังจากเรียนด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ห้อง 7   จำนวนนักเรียน 30  คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต 1  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองเป็นการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554  ใช้เวลาในการทดลอง  18 ชั่วโมง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนใช้การทดลองค่าสถิติ  t-test  และความพึงพอใจของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเท่ากับ 83.42/83.83   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้สถิติ   t-test  Dependent โดยหลังทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23  อยู่ในระดับพอใจมาก
คำสำคัญ
พัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม,หนังสืออ่านเพิ่มเติม,คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ,ความพึงพอใจ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คำนำ

เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ดีมีสุข

จากการเรียนปกติ  บางครั้งนักเรียนเบื่อหน่ายด้วยเพราะอาศัยการพูดของครูผู้สอนอย่างเดียวไม่ได้ การให้นักเรียนได้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เหมาะกับวัยและมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  ตลอดจนทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  เพราะบางครั้งมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมจะเป็นเครื่องมือปลูกฝังให้นักเรียนซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามไปปฏิบัติ
         
จากสาเหตุแนวคิดที่กล่าวมานี้  ผู้รายงานซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น  และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จึงคิดสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการขึ้น  โดยการศึกษาค้นคว้าจากผู้รู้  ตำรา  จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคุณธรรม  ในเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน  เพื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีพฤติกรรมและมีมารยาทที่ดีงามเหมาะสมกับวัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1)  หาค่าร้อยละ    ค่าเฉลี่ย      และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D. 
2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( หาความตรงเชิงเนื้อหา )    
3) วิเคราะห์ความยากง่าย  (p)  และอำนาจจำแนก (r)  ของข้อสอบตามวิธีการของ    บุญชม  ศรีสะอาด  โดยใช้เทคนิค  27%         
4)  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์  80 /80
5)  เปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ    การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7   ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ  t – test  แบบ  Dependent  Samples        
6)  วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  7 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดำเนินการโดยการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ที่แสดงถึงผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้น 8 ประการ
สรุปผล
1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ห้อง  7   มีประสิทธิภาพ  83.42/83.83   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7    ภายหลังได้รับการเรียนรู้ด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ     สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้ด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ       อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  7    มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.23
อภิปรายผล
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ     มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.42/83.83   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ห้อง  7   ภายหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ     สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05และมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ     อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.23   แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  เนื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสนุกสนานได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มีการช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบคำตอบและความก้าวหน้าของตนเองได้    นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน  เช่น  การชมเชย     นักเรียนที่ค้นหาคำตอบได้และทำคะแนนได้สูงสุด    เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้มากขึ้น  จึงส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนที่สูงขึ้น   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ไสว  คุณโน (2546 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพัฒนาแผนการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนสีประกอบการสอนเรื่อง ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีสัมมาคารวะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่สอนด้วยแผนการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนสีประกอบการสอน มีประสิทธิผลทางการเรียนเท่ากับ 0.49 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ49 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือภาพการ์ตูนสีประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ   ชำนาญ ช่วยชอบ  (2549  : บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎแห่งกรรม และพระพุทธศาสนสุภาษิตวิชาพระพุทธศาสนาระหว่างการสอนด้วยนิทานประกอบการ์ตูนและการสอนปกติ  ผลวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมและพระพุทธศาสนาสุภาษิต วิชาพระพุทธศาสนา   หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยนิทานประกอบการ์ตูนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ   อติพงษ์  วัฒนะชัย  (2550  : บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาพระพุทธศาสนา  เรื่องเบญจศีลและเบญจธรรม ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนสีและการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมและพระพุทธศาสนสุภาษิต วิชาพระพุทธศาสนา หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยนิทานประกอบการ์ตูนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   สุรชัย  ทรงสันติ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยโดยการสร้างบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนการ์ตูน เรื่อง วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยมีค่าประสิทธิภาพ  89.93/88.06 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วิถีแบบประชาธิปไตย นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนการ์ตูน
ข้อเสนอแนะ
1)  ผลการศึกษาพบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ดังนั้นครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้  และควรมีการยืดหยุ่นเวลาและบูรณาการในเรื่องเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม  ที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้  ประเภทสื่อ 
3 )เนื่องด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประโยชน์  มีประสิทธิภาพและมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ควรให้ความสนใจในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาสื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพ           
4) ควรมีการพัฒนาสื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในระดับชั้นต่าง ๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น  ควรมีการพัฒนาสื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
อ้างอิง
กรรณิกา  ศรีเจริญ.    วิเคราะห์คุณธรรมในหนังสือการ์ตูนเล่มละบาท.    ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. กรุงเทพฯ  :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2525.
จินตนา  ใบกาซูยี.  เทคนิคการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก.    กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2542.
ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์.    การทำหนังสือสำหรับเด็ก.    พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ   :  อมรการพิมพ์, 2527.
ชม  ภูมิภาค.    เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2542.
ชัยยงค์  พรหมวงศ์.   เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาหน่วยที่ 1 – 8.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
ถวัลย์  มาศจรัส.    “การ์ตูนกับการสอน.”    ประชากรศึกษา.    4 (8)  :  3  ;  พฤษภาคม,  2525.
ทองพูน  บุญอึ่ง.    วารสารวิชาการ.    กรุงเทพฯ  :  ชวนพิมพ์, 2534.
บันลือ พฤกษะวัน.แนวการพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนาพานิช ,2545. บุญชม  ศรีสะอาด.    การวิจัยเบื้องต้น.    กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาส์น,  2543.
Download abstract.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-08-01 (806 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
::: Anuban Nakhonsrithammarat Na Nakhon Utit School :::
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064 โทรสาร : 075-340-172
e-mail:webmaster@anuban.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
themes by websurin