กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอนนท์ วัฒนะจำนงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูสุมิตร บุญญานุกูล

ครูณัฐพล นาคประพันธิ์