กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูจินดาพร สุขยามผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูไพลิน ทรงนาศึก

ครูณรงค์ เพ็ชรเส้ง