คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ รัตนไพจิต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เตือนจิตเสรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ขุนชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายต่อศักดิ์ เอื้อวงศ์ประยูร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เงินพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายภคพล พฤตปภพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สรรพกิจผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ บุญมูสิก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ พนังนิตินันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ผันแปรจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสินเทา บุญขวัญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ